Δήλωση

Ο ασθενής δηλώνεται για την θεραπεία απ’ ευθείας ή μέσω ενός γραφείου διαμεσολάβησης πρίν από το συμφωνημένο ραντεβού θεραπείας στην ΠΚΜ μέσω του επιτελικού γραφείου για τους διεθνείς ασθενείς. Η επικοινωνία είναι δυνατή μέσω των ακόλουθων τρόπων: Email: International-Patients@ukmuenster.de
Τηλ.: +49 (0) 251 83-57898Η ΠΚΜ και ο ασθενής  συντάσσουν μια εντολή στην γερμανική ή αγγλική γλώσσα για την διεξαγωγή της θεραπείας στην ΠΚΜ. Η γραπτή εντολή μπορεί σε περίπτωση επειγόντου ανάγκης να σταλεί και με φαξ.Πριν την συμφωνία της θεραπευτικής εντολής  ο ασθενής αφήνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην γερμανική ή αγγλική γλώσσα για την θεραπεία στη διάθεση της ΠΚΜ. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι απαραίτητες:
  • Προσωπικά δεδομένα του ασθενή (πλήρης ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου, Email, αριθμό και ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου).
  • Στοιχεία των θεράποντων εξειδικευμένων ιατρών από το αντίστοιχο κράτος (ονοματεπώνυμο, νοσοκομείο, τόπος άσκησης επαγγέλματος, Email και αριθμό τηλεφώνου) ή στοιχεία του αντίστοιχου οικογενειακού ιατρού (ονοματεπώνυμο, τόπος άσκησης επαγγέλματος και αριθμό τηλεφώνου).
  • Κατά περίπτωση, ονοματεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου του ατόμου ή γραφείου διαμεσολάβησης.
  • Δήλωση για την επιθυμία θεραπείας απο αρχίατρο.
  • Δήλωση για την επιθυμία του τύπου νοσηλευτικού καταλύματος (μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο), εφόσον είναι διαθέσιμα.
  • Κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας συμβολαίου μέσω ενός διαμεσολαβητικού γραφείου θα πρέπει να αποσταλεί στην ΠΚΜ εξουσιοδότηση του ασθενή στην γερμανική γλώσσα.
  • Για μια τυχόν επιστροφή χρηματικών υπολοίπων απαιτείται η αναγραφή του διεθνή αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (αριθμός IBAN και SWIFT/BIC-Code).
Με βάση αυτών των εγγράφων αποφασίζεται από την ΠΚΜ, εάν μια θεραπεία έχει νόημα από ιατρική σκοπιά. Η ΠΚΜ αποφασίζει, εάν θα εισάγει ή δεν θα εισάγει τον ασθενή. Την απόφαση την ανακοινώνει η ΠΚΜ σε γραπτή μορφή στον ασθενή ή στο εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το αργότερο δε εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά από την υποβολή της εντολής.