Χρησιμοποίηση ενός διερμηνέα

Η ΠΚΜ οργανώνει, εάν αυτό είναι επιθυμητό από τον ασθενή, την χρησιμοποίηση ενός διερμηνέα, ο οποίος θα βρίσκεται κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής φάσης του ασθενή για προφορικές και γραπτές μεταφράσεις από την γλώσσα του ασθενή στην γερμανική γλώσσα και αντίθετα. Αναγκαστική λόγω προδιαγραφών είναι η χρησιμοποίηση ενός πτυχιούχο διερμηνέα για όλες τις σχετικές με την ιατρική επεξηγήσεις, ιδιαίτερα πριν από εγχειρήσεις και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις. Τα έξοδα για τις υπηρεσίες του διερμηνέα μέσω της διαμεσολάβησης της ΠΚΜ καλύπτονται από τον ίδιο τον ασθενή. Για την σωστή μετάφραση καθώς και για συνέπειες πιθανών λανθασμένων μεταφράσεων η ΠΚΜ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.