Uitgangspunten

BEHANDELING
De behandeling van de patiënten wordt overeenkomstig de maatstaven van de op het tijdstip van behandeling in Duitsland geldende kwaliteitseisen en -normen uitgevoerd. De behandeling bevat alle noodzakelijke medische handelingen gedurende de behandelfase. Hiertoe behoort tevens de diagnostiek en behandeling van complicaties die tijdens het verblijf in het ziekenhuis kunnen optreden. Een behandeling door derden na beëindiging van poliklinische behandelingen en/of behandelingen gedurende de opname zijn geen onderdeel van de behandelingsopdracht. De UKM biedt poliklinische en behandelingen met opname aan, ten minste indien daarvoor capaciteit beschikbaar is. Voorwaarde is tevens de garantie dat de behandelingskosten worden vergoed. Dit kan door vooruitbetaling door de patiënt zelf of door een verklaring dat deze kosten door een andere kostendrager worden vergoed. De hoogte van de vooruitbetaling gebeurt aan de hand van een calculatie van de behandelingskosten. Vervolgens worden met de patiënt exacte afspraken over de opname in de betreffende behandelende kliniek gemaakt.
Kosten
De patiënt moet voor eigen rekening c.q. van een andere kostendrager garanderen, dat voor aankomst van de patiënt en de begeleiders in de Bondsrepubliek Duitsland aan de vereiste visumformaliteiten is voldaan. De voor de toewijzing van een visum vereiste uitnodigingsbrief stelt de universiteitskliniek na het afsluiten van de behandelingsovereenkomst ter beschikking. Tevens wordt erop gewezen, dat de universiteitskliniek Münster geen kosten voor het verblijf van de patiënt in de Bondsrepubliek Duitsland voor haar rekening neemt. De UKM garandeert, dat patiëntgegevens alleen in verband met de medische behandelingen en voor doeleinden, die daarmee verband houden, worden gebruikt. De afrekening van de medische behandelingen gebeurt op basis van de op dat moment geldende Duitse afrekeningssystemen (DRG-gebaseerd) voor verblijf in het ziekenhuis, de vergoedingen voor de artsen bij poliklinische behandelingen en bij behandeling door de chefarts.