Aangeboren en niet-aangeboren hartafwijkingen (EMAH)

Speerpunten van de kliniek

PATIENTEN MET AANGEBOREN HARTZIEKTEN
Patiënten met alle mogelijke vormen van aangeboren hartziekten, die door middel van een chirurgische ingreep, of door middel van katheterisatie of helemaal niet gecorrigeerd zijn, komen in aanmerking. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan een juiste planning voor de eerste en eventuele vervolgingrepen (operatie of katheterisatie) aan de hand van een uitgebreide diagnostiek en de uiteindelijke uitvoering. Bovendien worden alle chronische complicaties (hartinsufficiëntie, ritmestoringen, hoge druk in de longen enz.) als acute complicaties beoordeeld en behandeld (ritmestoringen, endocarditis, diverse vataandoeningen enz.).

Het spectrum omvat onder andere de onderstaande ziektebeelden:
 • obstructieve hartziekten: kleppenstenose (aorta-, mitraal-, pulmonaal- en tricuspidaalklep), vernauwingen boven en onder de kleppen evenals binnen in de hartkamers, stenosen van de grote vaten (bijv. aorta-stenose)
 • hartklepinsufficiënties
 • eenvoudige shuntvitien: open foramen ovale, atriumseptumdefect, ventrikelseptumdefect, open ductus arteriosus e.d.
 • complexe hartziekten: Fallot´sche tetralogie, transpositie van de grote vaten (compleet of aangeboren gecorrigeerd), tricuspidal-, pulmonaal-, mitralatresie, Ebstein-anomalie, hartziekten met slechts één functionerende hartkamer (univentriculair hart), zogeheten Fontan-operatie
PATIENTEN MET VERWORVEN HARTZIEKTEN, ONDER ANDERE MET DE VOLGENDE ZIEKTEBEELDEN:
 • aortaklepstenose: Kwantificering, pre-operatieve diagnostiek incl. hartcatheter, bij desbetreffende indicatie ook interventionele aorteklepimplantatie (transfemoraal of apicaal)
 • mitraal- en tricuspidaal klepinsufficiëntie: diagnostiek bij primaire, morfologisch veranderde klepaandoeningen (bijv. prolaps) of secundaire klepfunctiestoornissen in een infarct, dilatatieve cardiomyopathie, hartaandoeningen en dergelijke, kwantificering door middel van echocardiographie, pre-operatieve diagnostiek incl. hartcatheter, in de planning: bij een dienovereenkomstige indicatie van interventionele therapie van de mitraal klepinsufficiëntie met de MitraClip®-methode, in de planning: interventionele LAA-sluiting
 • endocarditistherapie
 • evaluatie van postoperatieve resultaten en complicaties zoals bijv. dysfunctie van kunsthartkleppen
ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE DIAGNOSTISCHE EN THERAPEUTISCHE METHODEN:
Er is een breed diagnostische spectrum van niet-invasieve methoden beschikbaar, inclusief echocardiografie (transoesophageal en transthoracaal inclusief weefsel doppler, strain-gebaseerde weergaven en driedimensionele echocardiografie), langdurige en belastings-ECG, 24 h-bloeddrukmeting, belastingstests (ergometrie en spiroergometrie), cardiale magneetresonantietomografie evenals een dual-source-computertomografie (samen met het instituut voor klinische radiologie)

De volgende invasieve methoden worden uitgevoerd:
 • diagnostiek: linker en rechter hartcatheter met behulp van de bi-plane doorlichtingstechniek en rotatie-antiografie
 • Catheterinterventies: Afsluiten van open foramen ovale. Afsluiten van atriumseptumdefect. Afsluiten van open ductus arteriosus botalli. Ballondilatatie (valvuloplastie) van hartkleppen (pulmonaalklep, mitraal- en tricuspidaalklep en aortaklep). Catheterimplantatie van aortaklepprothese (transfemoraal of apicaal). Ballondilatatie en stent-implantatie van vernauwde vaten. Afsluiten van ongewenste vatverbindingen.
 • rhythmologische behandeling inclusief defibrillatortherapie, met name ook bij ritmestoornissen in combinatie met aangeboren hartziekten (bijv. fibrilleren van boezems, ventriculaire ritmestoornissen) inclusief elektrofysiologische diagnostiek en therapie (door de afdeling Rhythmologie, o.l.v. prof. dr. med Eckardt)
 • bovendien kan zo nodig een chirurgische therapie door onze collega's van de hart-thoraxchirurgie plaatsvinden.