Zasady

LECZENIE
Leczenie pacjentów przeprowadzone jest stosownie do obowiązujących w momencie czasu leczenia wymagań i norm jakościowych w Niemczech.  Leczenie obejmuje wszystkie konieczne działania medyczne przeprowadzone w fazy leczenia. Poza tym obejmuje ono diagnostykę i leczenie komplikacji powstałych podczas pobytu w szpitalu.  Leczenie przez osoby trzecie po zakończeniu działań ambulatoryjnych oraz/lub stacjonarnych nie należy do zlecenia leczenia.  UKM (klinika uniwersytecka w Münster) umożliwia leczenie ambulatoryjne i stacjonarne, pod warunkiem, że istnieją wolne miejsca. Warunkiem wstępnym jest zabezpieczenie finansowe kosztów leczenia przez pacjenta w formie zapłaty z góry lub przez nośnika kosztów w formie pisma oświadczającego przejęcie kosztów. Wysokość płatności z góry wynika ze wstępnego obliczenia kosztów leczenia.  Następnie ustalany jest pomiędzy pacjentem a daną kliniką leczącą dokładny termin przyjęcia.
KOSZTY
Pacjent jest zobowiązany na koszt własny lub innego nośnika kosztów udowodnić, że wszelkie wymagane formalności wizowe dotyczące przyjazdu pacjenta i osób towarzyszących do Niemiec zostały uregulowane.  Pismo z zaproszeniem niezbędne do otrzymania wizy wystawia UKM (klinika) po zatwierdzeniu umowy na zlecenie leczenia.  Uzupełniając, zwracamy uwagę na fakt, że UKM nie przejmuje żadnych kosztów związanych z pobytem pacjenta w Niemczech.  UKM zapewnia, że dane pacjentów zostają użyte wyłącznie do celów leczeniczych oraz z nimi związanych procedur.  Rozliczenie świadczeń medycznych następuje na podstawie obowiązujących niemieckich systemów rozliczeniowych (na bazie DRG) za pobyt stacjonarny, taryf opłat dla lekarzy za leczenie ambulatoryjne oraz leczenie przez ordynatora.