Klinika Wad Wrodzonych i Nabytych Serca (EMAH)

Specjalizacje kliniki

PACJENCI Z WRODZONYMI WADAMI SERCA
Pacjenci z wszelkimi wrodzonymi wadami serca, skorygowanymi chirurgicznie lub przy użyciu cewnika, częściowo skorygowanymi, lub nie skorygowanymi wogóle mają zapewnioną opiekę lekarską. Szczególną uwagę poświęca się na sprawne planowanie pierwszego jak i kolejnych zabiegów (operacja, zabieg przy użyciu cewnika) poprzez wyczerpującą diagnostykę jak i jej ostateczne przeprowadzenie. Poza tym zostają wyjaśnione i podlegają leczeniu wszystkie chroniczne komplikacje (niewydolność serca, zaburzenie rytmu serca, wysokie ciśnienie płuc itp.) i również ostre komplikacje (zaburzenie rytmu serca, endokarditis, rożnego rodzaju zaburzenia związane z naczyniami krwionośnymi itp.).
 
Zakres obejmuje między innymi następujące postaci
choroby:
 • Obstrukcyjne wady serca: stenozy zastawki (aortalna, mitralna, płucna i prawej zastawki przedsionkowo-komorowej), zwężenia nad lub pod zastawką jak i wewnątrz komór serca, stenozy dużych naczyń krwionośnych (np. koarktacja aorty, zwężenie cieśni aorty)
 • Niedomykalność zastawek serca
 • Proste zastawki serca: otwarty foramen ovale (drożny otwór owalny, ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, ubytek przegrody międzykomorowej (VSD), otwarty ductus arteriosus (DA) (przewód tętniczy) i inne
 • Kompleksowe wady serca: tetralogia Fallota, transpozycja dużych naczyń (kompletnie lub wrodzone skorygowane), trójdzielna, pulmonalna , mitralatresia, anomalie Ebsteina, wada serca z tylko jedną funkcjonująca komora serca (univentrikularne serca), stan według operacji Fontana.
PACJENCI  Z  NABYTYMI  WADAMI  SERCA,  M.IN. Z NASTĘPUJĄCYMI  SYMPTOMAMI CHOROBY
 • Stenoza zastawki aortalnej: kwantyfikacja, przedoperacyjna diagnostyka, łącznie z cewnikiem sercowam, przy odpowiedniej indykacji również interwencjonalna implantacja zastawek aortalnych (transfemoralna lub apikalna)
 • Mitralna i tricuspidalna niedoczynność zastawki: diagnostyka przy wczesnych, morfologicznie zmienionych wadach  zastawki (np. prolaps) lub sekundarnych zaburzeniach funkcji zastawki przy zawale, kardiomiopatii zaopatrzeniowej, schorzeniu prawej części serca, i innych, kwantyfikacja drogą echokardiografii, przedoperacyjna diagnostyka, łącznie cewnik sercowy, w procesię planowania: Przy odpowiedniej indykacji terapia interwencjonalna niedoczynności zastawki mitralnej metoda MitraClip®, w planie: interwencjonalne LAA-zamkniecie
 • Terapia zapalenia wsierdzia
 • Ewaluacja wyników pooperacyjnych i możliwych komplikacji takich jak dysfunkcja sztucznych zastawek
OGÓLNY PRZEGLĄD METOD DIAGNOSTYCHNYCH I TERAPEUTYCZNYCH:
Istnieje szerokie diagnostyczne spektrum nieinwazyjnych metod, łącznie z echokardiografią (transesophageal i transthorakal, w tym doppler tkankowy, przedstawienia na bazie szczepu jak i trójwymiarowa echokardiografia), wysiłkowe EKG, 24 godzinny pomiar ciśnienia, testy wysiłkowe (Ergometria i Spiroergometria), obrazowanie rezonansu magnetycznego, jak również dwuźródłowa tomografia komputerowa (prowadzona przy współpracy z Instytutem Radiologii Klinicznej).

Przeprowadzane są następujące metody inwazyjne:
 • Diagnostyka: cewnika lewej i prawej części serca przy użyciu techniki prześwietlenia (biplan) i angiografii rotacyjnej
 • Interwencje cewnikowe: zamkniecie otwartych foramen ovale (otwór owalny to otwór znajdujący się w sercu podczas życia płodowego). Zamkniecie ubytku w przegrodzie między przedsionkowej. Zamkniecie otwartego ductus arteriosus Botalli. Angioplastyka (walwuloplastyka) zastawek serca (zastawki mitralnej, pulmonalnej, tricuspidalnej i aortalnej). Implantacja cewnika przez protezy zastawek aortalnych (transfemoralnych i apikalnych). Angioplastyka i Stent-implantacja zwężonych naczyń krwionośnych. Zamknięcie zbędnych połączeń naczyń krwionośnych.
 • Rytmologiczne leczenie, łącznie z terapią defibrylatorem, szczególnie przy zaburzeniach rytmu w powiązaniu z wrodzonymi wadami serca (np. trzepotanie przedsionków, komorowe zaburzenia rytmu) łącznie z diagnostyką elektrofizjologiczną i terapią (przez Sekcje Rytmologii kierownictwo: prof. dr med. Eckardt )
 • Dodatkowo, w razie potrzeby, może zostać przeprowadzona terapia chirurgiczna przez naszych kolegów z chirurgii serca i klatki piersiowej